Grönområdena

 

Flöghult Samfällighetsförening är uppdelad

 i "småbyar" som vised på kartan. 

Inventarielista Flöghults Samfällighetsförening 2018-08-26.

1. Självgående handgräsklippare – finns hos Hans-Jörgen Dybdahl på
Kampegårdsvägen 2 . Där finns dessutom nyckel till den gula
trampebåten nere vid Flöghultstjärnet.

2. Åkgräsklippare som endast används på gemensamma ytor. Ansvarig är
Trond Rödven.

3. Röjsåg (finns hos Janne Kristiansson).

4. Gödselspridare – röda redskapsboden vid fotbollsplanen.

5. Partytält – röda redskapsboden vid fotbollsplanen.

Samtliga inventarier kan användas av alla i Samfälligheten förutom
åkgräsklipparen. Nyckel finns att hämta hos Hans Jörgen Dybdahl. Kanskje en liten busk eller några nyplanteringar kan skapa lite trivsel i vårt område! Hoppas att alla hjälps åt att hålla våra grönområden i ordning.  Om eventuella fel upptäcks i Flöghult Samfällighetsförening's område kontakta i första hand dessa representanter, så kontaktar de i sin tur berörda ägare/myndigheter för eventuella åtgärder.

 

Kassör och Belysning: Jan-Erik Kristiansson - kristiansson.jan@telia.com

Gatubrunnar: Inger Haywood - Buch_haywood@hotmail.com

Hemsidan: Jonny Vangen - jonny.vangen@gmail.com

Lekplatsen: Unni Rödven - unni.roedven@spray.se

Förådet: Rose-Marie Solbakken - roadah01@gmail.com 

 

Städadag/mnd i året:

Månad: Mai

*

Styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte: Info kommer. 

*

Årsstämman 2018:

Flöghult Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma.

Söndag Mars 2018-03-11.

Möteslokal Kottens Förskola.

 • 1 Årsstämman öppnade.

Ordförande Rose-Marie Solbakken hälsade välkommen och förklarade föreningsstämman öppnad.

 • 2 Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justerare/rösträknare.

Till stämmans ordförande valdes Rose-Marie Solbakken.

Sekreterare Brith Grandahl.

Justerare och tillika rösträknare valdes Jonny Vangen och Steffen Bjöntegård.

 • 3 Fastställande av dagordning.

Dagordningen blev godkänt.

 • 4 Frågan om stämman behörigen utlysts.

Stämman var behörig utlyst Alla medlemmarhar fått kallelsen i brevlådan och inte fastboende har fått kallelsen skickat hem i brevlådan.

 • 5 Upprättande av röstlängd (inbetalt avgift för år 2017).

Samtliga andelsägare har betalat avgift för 2017 och var därmed röstberättigade på stämman.

 • 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse.

Rose-Marie läste upp värksamhetsberättelsen för 2017.

Det var inga kommentarer till denna.

 • 7 Revisorernas berättelse.

Räkneskaperna från föreningens bokföring var granskad av revisorerna och det var inget att anmärka.

 • 8 Beslut om ansvarsfrihet för syrelsen.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 9 Motioner från medlemmar (skall ha kommit styrelsen till handa senast 1 vecka innan ordinarie stämma.)

Inga motioner från medlemmar har kommit in.

 • 10 Framställning från styrelsen.

Frågan om asfaltering av vägarna på området:

Frågan har tagits upp vid flera årsstämmor, men interesset är svalt från medlemmarna.

Stämman beslutade nu att vi bordlägger frågan.

Styrelsen skall åter en gång kontakta några entrepenörer och få en offert på kostnader på grundarbete på vägarna (innan man ska lägga asfalten) och se om vi kan få ned kostnaderna  gentemot kostnaderna från Skanska.

Hans Jörgen Dybdahl tar på sig uppdraget, och så får styrelsen kalla till ett nytt årsmöte.

 • 11 Frågen om ersättning till styrelsemedlemmar.

Ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmara eller revisorerna .

 • 12 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift.

Stämman beslutade att höja medlemsavgiften med årsavgift * 3

Detta för att få in mera pengar till den store utgiften som blir när vägarna skall iordningställas och asfalteras.

 • 13 Val av styrelse.

Ordförande (2 år) Rose Marie Solbakken

Ordinarie ledamot (redan vald för 2017-2018) Jan Erik Kristiansson och Unni Rödven. Ordinarie ledamöter (2 år) Brith Grandahl och Hans Jörgen Dybdahl.

Suppleanter (1 år) Ingemar Ivarsson och Wenche Wedel.

 • 14 Val av revisor och revisorsuppleant.

Revisor (2 år) Jan Erik Bjaanes.

Revisor (Redan vald för 2017-2018) Daniel Nilsen.

 • 15 Val av valberedning (1år).

Valberedning (1 år)  Wenche Wedel och Stine Bjaanes.

 • 16 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

 • 17 Meddelande om plats där årssstämmans protokoll hålles tillgänglig.

Protokollet från årsstämman blir satt upp på anslagstavlorna på området.

 • 18 Mötet avslutas.

Mötet avslutades med kaffe och hembakat.

 

 

 

 HA EN TREVLIG SOMMAR!!! c",)

 

 

 
BESÖKARE free web counter Counter Powered by RedCounter
pagerank check